ЕВРО
ПРОЕКТИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЕСТЕ МЕБЕЛИ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.Договор No: BG16RFOP002-6.002-0025-C01

Наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Начална дата на изпълнение на проекта: 16.09.2022 г

Крайна дата на изпълнение на проекта: 16.07.2023 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 10 месеца

Място на изпълнение: с. Иваняне

Общата стойност на проекта (в лева): 273 400.00 лв.

Размер на европейското съфинансиране (в лева): 136 700.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 136 700.00 лв.

Размер на националното съфинансиране (в лева): 0 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 100%

Кратко описание на проекта: По проекта ще бъде закупено следното оборудване - 1 бр. Компресор с инверторно управление – 30 kW; - 1 бр. Ресивър – с въздушен обем 3000 л; - 1 бр. Изсушител на сгъстен въздух - 1 бр.; Котле на биомаса с мощност 500 kW; Саниране на цехово стопанство с площ 820 m2 с топлоизолационни плочи от минерална вата.

Цел/и на проекта/информацията: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Очаквани резултати по проекта: Закупуването на енергийно ефективни активи ще доведе до общо подобряване на енергийната ефективност, намаляване на производствените разходи и повишаване на конкурентоспособността на компанията.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-6.002-0025-C01

www.eufunds.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Есте мебели ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”Номер на проектното досие: : BG16RFOP002-2.089-2365

Договор №: : BG16RFOP002-2.089-2365-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 12.08.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 12.11.2021 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: България, Югозападна и Южна централна България, Югозападен, Област София, Община Столична, с. Иваняне

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 50 000.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 100 %

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.089-2365-C01

Certificate Energy Management System ISO 50001:2011

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции: 1. Едностранна кантираща машина - 1 бр. 2. Обработващ център с цифрово управление за плочести детайли – 1 бр. 3. Разкройващ център с една линия на сряза, цифрово управление - 1 бр. 4. Четиристранно рендосваща и профилираща машина с пет шпиндела - 1 бр. 5. Хоризонтален банциг - 1 бр.“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
О Ф Е Р Т А
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА за специфичен оборот, отнасящ се до предмета на поръчката
Списък на технически лица
Декларация-справка (съгласно чл. 3, ал.13, т.1 от ПМС 160/2016)

Фирма „Есте Мебели“ ООД завърши успешно изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места и създаване на устойчивазаетост на безработни и неактивни лица във фирма EСТЕ Мебели ООД“ с ДБФП BG05M9OP001-1.003-1188-C01 по процедура: BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

Фирма „Есте Мебели“ ООД завърши успешно изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места и създаване на устойчивазаетост на безработни и неактивни лица във фирма EСТЕ Мебели ООД“ с ДБФП BG05M9OP001-1.003-1188-C01 по процедура: BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

Фирмата оценява приноса на ЕС, като изключително положителен за развитието на „Есте Мебели“ ООД.

Екипът на „Есте Мебели“ ООД изказва своите благодарности на Европейския Социален Фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА ВЪВ ФИРМА EСТЕ МЕБЕЛИ ООД“ С ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.003-1188-C01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Есте Мебели“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Номер на проектното досие: BG16RFOP002-3.001-0598/br> Договор №: BG16RFOP002-3.001-0598-C01/br> Наименование на проекта: Енергийна ефективност в „Есте Мебели“ ООД/br> Дата на сключване на договора: 15.11.2017 г./br> Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 15.04.2019 г./br> Продължителност на изпълнение (в месеци): 17 месеца/br> Място на изпълнение: България, Югозападен район, област София, с. Иваняне/br> Общ размер на допустимите разходи (в лева): 912 150.00 лв. /br> Размер на БФП (в лева): 422 180.00 лв./br> Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 489 970.00 лв./br> Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 358 853.00 лв./br> Процент на съфинансиране от Европейски съюз: 45%/br>

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към обновление и усъвършенстване на технологиите и производствените процеси, чрез инвестиции в по­ресурсно ефективни, по-­производителни и по-­енергийно ефективни мощности, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата. За постигането на тази цел компанията е възложила да бъде извършено обследване за енергийна ефективност. За подобряване на енергийната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството инвестира в извършването на енергиен одит по образец, ново производствено оборудване и в консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.

Предвидените машини ще са с технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки. След успешната реализация на дейностите по проекта, фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на енергоемкостта на производството и повишаване на производителността.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В „ЕСТЕ МЕБЕЛИ“ ООД С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-3.001-0598-C01.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„ЕСТЕ Мебели“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-0054

Договор №: BG16RFOP002-2.001-0054-C01

Наименование на проекта: „Автоматизация на производствения процес“

Дата на сключване на договора: 20.06.2016 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 20.06.2017 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Югозападна и Южна централна България, Югозападен, Област София, Община Столична, с. Иваняне

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 370 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 616 500.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 753 500.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 524 025.00 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Основната дейност на фирмата е съсредоточена в едно производствено направление:

1. „Интериорно обзавеждане за ЗХР и хотели“. Дружеството произвежда маси, столове, барове, сепарета за нуждите на ЗХР (заведения за хранене и развлечение) и рецепции, гардероби, маси и столове и др. за стаи и фоайета на хотели. С наличните си производствени мощности предприятието достига максималния обем на производствения си капацитет и работи в режим на максимално натоварване на мощностите.

За нуждите на предприятието и след провеждане на процедури за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ, ще бъдат закупени 4 броя нови, високопроизводителни машини, с цел цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, целево засилване на производителността при производство на столове, пълното оползотворяване на пазарния потенциал, намаляването на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига.

За преодоляването на ограниченията пред бъдещото развитие на фирмата, ще бъдат включени две основни дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията. Заедно с това компанията ще подобри производителността си, ще увеличи средните генерирани приходи от износ, ще повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС“ НА „ЕСТЕ МЕБЕЛИ“ ООД С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001- 0054-C01

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции:1. Широколентова шлайфмашина – 1 бр.

2. Едноетажна топла преса – 1 бр.

3. Обработващ център с ЦПУ – 1 бр.

4. Автоматична линия за нанасяне и сушене на покрития – 1 бр.

Документи:1. Приложение публична покана ПМС160
2. Приложение 3.6 Пример на методика за оценка
3. Приложение 3.4 Оферта ПМС160
4. Проект на договор
5. Приложение 3.3 Изисквания оферти ПМС160
6. Декларация 3.7 ЗУС ЕСТЕ ПМС160
7. Декларация за оборот
8. Списък на технически лица на кандидата
9. Списък на подобни договори

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Есте Мебели” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие нa човешките ресурси” 2014-2020 г.Номер на проектното досие: BG05M9OP001-1.003-1188

Договор №: BG05M9OP001-1.003-1188-C01

Наименование на проекта: „Разкриване на нови работни места и създаване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица във фирма ЕСТЕ Мебели ООД”

Дата на сключване на договора: 14.09.2016 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 14.11.2017 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 14 месеца

Място на изпълнение: България, област София, село Иваняне, ул. „Леонид Алексиевич“, Стопански двор, парцел 13

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 118 640,16 лв.

Размер на БФП (в лева): 118 640,16 лв.

Финансиране от ЕС (в лева):

- ЕСФ (в лева): 100 844,14 лв.

- Национално финансиране (в лева): 17 796,02 лв.

Кратко описание на проекта:

Основната дейност на „Есте Мебели“ ООД е производството на мебели, интериорно обзавеждане и оборудване от дървесина за нуждите на хотели, магазини, заведения за хранене и развлечение и зони за обществено ползване.

Общата цел на проекта e да се подобрят перспективите за заетост на безработни и неактивни младежи, чрез създаване на устойчиви работни места в сферата на мебелното производство. Целевата група на настоящия проект са безработни лица, регистрирани в дирекция Бюро по труда и неактивни лица, мотивирани да се развиват професионално в сферата на производство на мебели, отговарящи на изискванията на работодателя за съответната длъжност. В рамките на проекта ще бъдат наети 12 безработни и 2 неактивни лица. 9 от включените в проекта лица ще бъдат от специфичните категории: "безработни младежи до 29 години" и „безработни лица на възраст над 54 г.

Реализирането на заложената цел на проекта ще се осъществи, посредством комбинацията от следните дейности:

• Дейност 1. Организация и управление;

• Дейност 2. Нaемане на безработни и неактивни лица във фирма „Есте Мебели” ООД;

• Дейност 3. Закупуване на оборудване и работно облекло за новоразкритите работни места;

• Дейност 4. Популяризиране на проекта.

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на специфичните цели на проекта: Откриване на 14 нови работни места за безработни и неактивни лица и предоставяне на възможност на представителите на целевата група за трудова реализация и професионално развитие; Осигуряване на възможност за устойчива заетост в компанията, чрез запазване на 7 от създадените нови работни места за минимум 12 месеца след приключване дейностите по проекта; Оборудване и техническо обезпечаване на новосъздадените работни места, като по този начин ще се гарантира тяхната устойчивост и се осигуряват благоприятни и безопасни условия на труд за новоназначените служители; Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите от проекта.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА ВЪВ ФИРМА ЕСТЕ МЕБЕЛИ ООД” С ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.003-1188-C01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-1188-C01 по процедура: BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с изпълнението на ДБФП BG05M9OP001-1.003-1188-C01 „Разкриване на нови работни места и създаване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица във фирма „Есте Мебели” ООД, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.